Skip to main content

Er wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de Nijmeegse cultuursector. Gelukkig! Hieronder lees je wat in het coalitieakkoord is opgenomen. We hebben de belangrijskte punten voor je gemarkeerd.

 

Cultuur verbindt mensen, is leerzaam en zorgt voor levendigheid in de wijken. In onze stad zijn veel talentvolle makers actief die we tot bloei willen laten komen. We willen dat alle Nijmegenaren kunnen genieten van een cultureel aanbod dat bij hen past. We hebben dan ook stevige ambities om het culturele leven te versterken door flinke investeringen. We verhogen het budget naar het gemiddelde van met Nijmegen vergelijkbare steden. Dit betekent een verhoging met € 2 miljoen. Dat zetten we in om knelpunten op te lossen, ook door de nasleep van corona èn voor kansen voor versterking.

Een stevige infrastructuur voor cultuur

We vinden het belangrijk de Schouwburg te behouden voor de stad. De schouwburg is een belangrijke ontmoetingsplek voor Nijmegenaren. Niet alleen de brede programmering draagt daaraan bij. Maar ook het gebouw zelf moet breder inzetbaar en toegankelijker worden. Daarom investeren we in de renovatie van de schouwburg en kiezen voor de variant schouwburg-plek in de stad. We investeren daarvoor € 22,7 miljoen.

We zorgen voor goede spreiding van culturele activiteiten en functies over de stad. We maken een nieuwe vestiging van de Lindenberg en de Openbare bibliotheek in Nijmegen Noord mogelijk. We ramen dat daarvoor op termijn, op zijn vroegst vanaf 2026, € 500.000 nodig is. Ook in Winkelcentrum Dukenburg brengen we beide onder en zorgen dat er voldoende middelen zijn voor de exploitatie, als het zover is. Deze coalitieperiode gaan we onderzoek doen naar herhuisvesting van de hoofdvestiging van de Lindenberg.

Ook investeren we in de huisvesting van andere culturele instellingen. Zo realiseren we een stevig fundament waarop de culturele instellingen duurzaam kunnen blijven ontwikkelen.

Meer plekken voor makers

We willen meer ateliers en broedplaatsen, die voor langere tijd gebruikt kunnen worden. Daarvoor maken we atelierbeleid. Daarbij hebben we oog voor starters en doorstromers zodat we kunstenaars kunnen behouden voor de stad. We breiden het aantal ateliers en broedplaatsen uit in bestaande wijken en nemen ateliers mee bij de inrichting van nieuwe wijken. Florerend atelieren broedplaatsenbeleid draagt bij aan levendige wijken, zo snijdt het mes aan twee kanten. We investeren hierin € 1 miljoen.

Cultuur voor iedereen

We zorgen dat er een gevarieerd cultuuraanbod is, dat veel mensen aanspreekt. Ook urban culture met grote aantrekkingskracht is daar onderdeel van. We willen dat cultuur ook toegankelijk is voor mensen met weinig geld. Door cultuur aan te laten haken bij de sociale basis, bereiken we meer mensen. Ieder kind moet kunnen werken aan zijn eigen culturele talenten.

Nachtvisie

We ontwikkelen een Nachtvisie met daarin een herstelplan voor het nachtleven. We versterken daarmee de lokale economie en aantrekkelijkheid van de binnenstad. We vinden voldoende aanbod van podia en locaties voor dancefeesten belangrijk.

In 2022 verkennen we de mogelijkheid om als stad of regio mee te dingen naar culturele hoofdstad van Europa in 2033 zo nodig nemen we dit mee in de 2e Voortgangsmonitor.

Erfgoedsubsidie

Voor erfgoed voeren we een nieuwe subsidieregeling in vergelijkbaar met de subsidieregelingen die we kennen voor cultuur, naast een goede basisinfrastructuur, programmasubsidies en projectsubsidies. Dit doen we om ons erfgoedveld te versterken. Een subsidieregeling voor volkscultuur maakt hier deel van uit. Ook stellen we middelen beschikbaar voor onderhoud en verduurzaming van monumenten. Dit budget laten we meegroeien met het aantal monumenten in onze stad. Voor dit alles stellen we € 550.000 beschikbaar, waarbij € 100.000 labelen voor Volkscultuur. We dragen éénmalig € 600.000 bij aan het Masterplan Stevenskerk.

Lees hier het volledige coalitieakkoord van de Gemeente Arnhem